Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRISPIRATION

Artikel 1 Definities
 1. Trispiration, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 65504399, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Trispiration.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “jij” of “jou(w)”.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Trispiration zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens jou werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Trispiration waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Trispiration in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Jouw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 3 Aanbod
 1. Aanbiedingen zijn 48 uur geldig, tenzij anders vermeld.
 2. Trispiration kan niet aan het aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Artikel 4 Tarieven en betalingen
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Jij bent aan Trispiration een tarief verschuldigd dat ofwel wordt berekend op basis van een 10 rittenkaart, ofwel op basis van de door Trispiration aangeboden abonnementen.
 3. Trispiration is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Rittenkaarten dienen geheel vooraf te worden voldaan. Abonnementen zullen per maand vooraf worden gefactureerd. Trispiration houdt zich het recht voor de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 4. Maandelijkse facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Trispiration heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Wij hebben tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk aan jou medegedeeld .
 6. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Trispirtion op jou onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 Informatieverstrekking
 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Trispiration.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Trispiration zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Jij vrijwaart Trispiration voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Trispiration voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Jij erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet en wedstrijdsomstandigheden.
 2. Trispiration heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 7 Verplichtingen gedurende de overeenkomst
 1. Voor deelname aan een training is inschrijving via de app vereist.
 2. Inschrijving dient uiterlijk 1 uur voorafgaand aan een training plaats te vinden.
 3. Jij bent gehouden je aan hygiene- en veiligheidsvoorschriften te houden. Jij zorgt er te allen tijde voor dat je de juiste voorzieningen voor de betreffende activiteit bij je hebt en dient te allen tijde de omgeving te respecteren en je aan de verkeersregels te houden.
 4. In aanvulling op lid 3 dien jij je, in geval van een binnentrainen, te houden aan de huisregels en voorschriften van de desbetreffende locatie.
Artikel 8 Wijziging en annulering
 1. Er kan voor het aangaan van een overeenkomst kennis worden gemaakt met Trispiration en onze werkwijze. Na het aangaan van de overeenkomst is er dan ook geen sprake meer van een bedenktermijn.
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Trispiration de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Trispiration maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Trispiration zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende trainer of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
 3. Afmelden voor een training kan tot 1 uur voorafgaand aan de training.
 4. Een abonnement kent een loopduur zoals vooraf overeengekomen. In geval jij wenst de overeenkomst eerder te ontbinden, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 5. Indien jij hinder oplevert tijdens een groepstraining, waardoor de training wordt bemoeilijkt, is Trispiration gerechtigd jou van de betreffende training uit te sluiten zonder restitutie van het overeengekomen bedrag.
 6. Wanneer jij onverwachts verhinderd bent voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: jij bent niet gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander. Jij bent ook in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar Trispiration kosten heeft gemaakt.
 7. In afwijking van hetgeen in het vorige van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.
 8. Het is het niet mogelijk om los aangeschafte trainingsschema’s of een online cursus te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijg jij toegang tot jouw aankoop. Een schema wordt op maat gemaakt voor jou. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat jij bij aankoop akkoord gaat met een product gemaakt op de visie van Trispiration en hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen, indien een schema correct en volgens aanvraag is geleverd.
Artikel 9 Overmacht
 1. In geval van overmacht is Trispiration gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Trispiration redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, extreme weersomstandigheden of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet worden de verplichtingen van Trispiration opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Artikel 10 Opschorting en Ontbinding
 1. Indien jij meerdere malen de overeengekomen afspraken niet nakomt is Trispiration gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. In geval van een blessure, dan wel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan jij niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten en een schriftelijke verklaring. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van zes maanden.
Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
 1. Trispiration is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Trispiration is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Trispiration is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van jou gedurende een training.
 4. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst, zowel gedurende een training als het volgen van door Trispiration opgestelde schema’s of online cursussen.
 5. De trainingen gevolgd bij Trispiration zijn intensief en blessuregevoelig. Deelname aan een training is op eigen risico.
 6. Trispiration is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden.
 7. In het geval dat Trispiration een schadevergoeding verschuldigd is bedraagt de schade niet meer dan bedrag dat door Trispiration in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 8. Jij vrijwaart Trispiration tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.
Artikel 12 Intellectueel eigendom
 1. De rechten op de door Trispiration ter beschikking gestelde materialen, kennis en content berusten bij Trispiration, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de rechten naar jou gaan. Het is niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming, dan wel de aangeleverde content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen.
 2. Elke handeling in strijd met het dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Met het aangaan van de overeenkomst geef jij Trispiration toestemming om progressiefoto’s en ander beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
 4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Trispiration en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop zichtbaar zijn mogen enkel in mate en met naamsvermelding worden gedeeld.
Artikel 13 Bijzondere bepalingen
 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Jij wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Trispiration biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Trispiration niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 3. Trispiration is enkel gehouden fysieke producten te leveren binnen Nederland. Trispiration is niet aansprakelijk voor fouten in het verzendadres.
Artikel 14 Herroepingsrecht
 1. Jij hebt een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten te ontbinden. Trispiration heeft het recht te vragen naar de reden van herroeping, maar jij bent niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij het product hebt aangekocht.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten, waaronder online cursussen en trainingsschema’s.
Artikel 15 Verplichtingen bij herroeping
 1. Jij dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor jouw rekening.
 3. Trispiration stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging.
 4. Trispiration vergoedt de betalingen binnen 14 dagen nadat jij de herroeping kenbaar heeft gemaakt.
Artikel 16 Uitoefening van herroepingsrecht
 1. Jij meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Trispiration dat jij gebruik maakt van je herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuur jij het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan jou.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor jouw rekening.
Artikel 17 Klachten
 1. Jij bent verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Trispiration.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 18 Geschilbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Trispiration is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trispiration en betrokken derden 12 maanden.